Dr hab. Renata Bokiniec – specjalistka w zakresie pediatrii i neonatologii. Po stażach i pracy w Wielkiej Brytanii i USA. Obecnie związana jest ze Szpitalem Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie (ul. Karowa 2), w którym pełni obowiązki kierownika Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Zainteresowania badawcze skupia na ocenie hemodynamiki układu krążenia u noworodków. Od 2002 roku wykonuje badania echokardiograficzne a od 1998 roku jest kierownikiem naukowym szkoleń z zakresu ultrasonografii noworodka.


Dr Monika Borkowska-Kłos – poznanianka, absolwentka Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Już w czasie studiów wiedziała, że specjalizacja z neonatologii jest jej celem i od 27 lat pracuje w szpitalu na Polnej, w Klinice Neonatologii, a następnie Klinice Zakażeń Noworodka. Poza neonatologią ma też specjalizację z pediatrii. Jej zawodowe zainteresowania dotyczą diagnostyki zakażeń (był to przedmiot jej pracy doktorskiej), a także opieka paliatywna w perinatologii. Czas poza pracą najchętniej poświęca podróżowaniu i obserwacji przyrody.


Dr Karolina Chojnacka – absolwentka UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2003 r. pracuje w Klinice Zakażeń Noworodków. Jest neonatologiem, pediatrą, instruktorem kursów NLS i nauczycielem akademickim. W opiece nad noworodkiem stara się znajdować rozwiązania, które minimalizują inwazyjność procedur, stąd zainteresowanie ultrasonografią.


Dr hab. Wojciech Feleszko – doktor habilitowany w Klinice Alergologii i Pneumonologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjalistą pediatrii, immunologii klinicznej i chorób płuc u dzieci w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest konsultantem w dziedzinie chorób płuc oraz immunologii klinicznej w Szpitalu Pediatrycznym WUM, absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Universität des Saarlandes w Niemczech. Kształcił się w zakresie niedoborów odporności (INSERM w Paryżu) oraz immunologii (doktorat w Centrum Biostruktury, WUM). Główne obszary zainteresowań naukowych dr Feleszki to rola immunomodulacyjna drobnoustrojów w chorobach alergicznych oraz czynniki środowiskowe w chorobach układu oddechowego. Jest autorem ponad 100 oryginalnych prac oryginalnych, przeglądowych, rozdziałów w podręcznikach akademickich.


Dr hab. Dariusz Gruszfeld, prof. nadzw. – kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Autor publikacji poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój. Udział w projektach UE dotyczących „programowania żywieniowego”: CHOP, EARNEST, NUTRIMENTHE, EarlyNutrition.


Dr hab. Andrea Horvath – pediatra-gastroenterolog kieruje od kilku lat zespołem żywieniowym Kliniki Pediatrii, WUM. Doświadczenie zawodowe i naukowe zdobywała na licznych kursach i szkoleniach w kraju i zagranicą. W kręgu jej zainteresowań są przede wszystkim choroby dietozależne, zaburzenia karmienia i czynnościowe bóle brzucha. Jest  aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz Przewodniczącą sekcji Alergii Pokarmowej PTGHiŻDz.


Dr hab. Teresa Jackowska, Prof. nadzw. CMKP – kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Bielańskim. Kierownik Studium Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Autor wielu publikacji zagranicznych i krajowych. Od 2007 aktywnie pracuje w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (w latach 2007-2011 roku wiceprzewodnicząca). Od 2003 roku jest przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTP. Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii od stycznia 2015 roku.


Dr Tomasz Jarmoliński – pediatra, nefrolog dziecięcy i transplantolog. Autor kilkudziesięciu publikacji i ponad 170 doniesień zjazdowych. Wieloletni ordynator oddziałów nefrologii dziecięcej i pediatrii, aktualnie adiunkt w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM we Wrocławiu i wykładowca Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Lubuski konsultant wojewódzki ds pediatrii i nefologii dziecięcej.


Dr Łukasz Kałużny


Dr Łukasz Karpiński – asystent w Klinice Zakażeń Noworodka, neonatolog. Wieloletni instruktor kursów NLS. Poza resuscytacją jego zainteresowania dotyczą intensywnej terapii noworodka ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania ośrodkowego układu nerwowego (aEEG oraz klasyczne EEG).


Dr Alicja Kornacka – specjalista neonatolog i pediatra. Pracuje w Klinice Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu. Główne zainteresowania w pracy klinicznej koncentrują się na zagadnieniach dotyczących resuscytacji noworodka, ultrasonografii ośrodkowego układu nerwowego, zakażeń wirusem RS w okresie noworodkowym.


Prof. Barbara Królak-Olejnik – Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wielokrotny stypendysta Szpitala Uniwersyteckiego w Bergen w latach 1996-2000. Główne kierunki zainteresowań badawczych dotyczą opieki okołoporodowej i promocji karmienia naturalnego oraz oceny biochemicznych i immunologicznych parametrów infekcji wewnątrzmacicznej płodu i noworodka.


Dr Piotr Kruczek – pediatria, neonatolog, w latach 1991 – 2018 zatrudniony w Klinice Chorób Dzieci UJCM w Krakowie. Aktualnie zastępca ordynatora Oddziału Noworodkowego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Ujastek w Krakowie. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, diagnostyka ultrasonograficzna, w szczególności płuc, ocena zaburzeń hemodynamicznych.  Od 27 lat nauczyciel akademicki zajmujący się szkoleniem przed i podyplomowym. Koordynator zajęć z pediatrii Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJCM w Krakowie do roku 2018. Od wielu lat organizator i kierownik kursów ultrasonografii prowadzonych w Klinice Chorób Dzieci UJCM, wykładowca Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU), wice-przewodniczący Sekcji Neonatologicznej PTU.


Dr hab. Ernest Kuchar – posiada specjalizacje z pediatrii, medycyny sportowej i chorób zakaźnych. Jest kierownikiem Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem infekcji, zakażeń wrodzonych, zapaleń opon, chorób odkleszczowych, w tym boreliozy oraz diagnostyką i leczeniem schorzeń wątroby. Skończył liczne kursy i staże zagraniczne w Austrii, Niemczech, Francji, Szwajcarii i USA. Jest stypendystą amerykańskiej Fogarthy Foundation oraz American-Austrian Foundation. Zajmuje się również problemami zdrowotnymi sportowców i zawodników oraz prewencją chorób towarzyszących upływowi czasu czyli medycyną anti-aging.


Dr hab. Jarosław Kwiecień – specjalista w dziedzinie pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej. Od ukończenia studiów związany z Katedrą i Kliniką Pediatrii w Zabrzu oraz Oddziałem Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble od lekarza stażysty w roku 1993-1994 do funkcji Ordynatora Oddziału, którą sprawuje od roku 2015. W pracy zawodowej główne tematy badań i publikacji to zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, zaburzenia odżywiania, choroba refluksowa przełyku, celiakia oraz zakażenia Helicobacter pylori. Aktualny Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD) na kadencję 2018-2022. Konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej na teren województwa śląskiego.


Prof. Ryszard Lauterbach – ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prezes Polskiego Towarzystwo Neonatologicznego. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii. Obecnie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Vice-prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.


Dr hab. Beata Łoniewska, prof. PUM – pediatra, neonatolog, nauczyciel uniwersytecki. Całe swoje życie zawodowe związała z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym (dawniej Pomorska Akademia Medyczna). Od 1989 roku pracuje w Klinice Patologii Noworodka PUM w Szczecinie, początkowo jako asystent, następnie adiunkt, a od 2014 roku jako kierownik Kliniki. Jest autorką ponad 140 prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz kilku rozdziałów w podręcznikach dla lekarzy rodzinnych, pediatrów i neonatologów. W swoich pracach badawczych poszukuje u noworodków czynników (czynniki genetyczne, zaburzony rozwój bariery jelitowej), które w przyszłości mogą prowadzić do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Aktualnie prowadzi badania bariery jelitowej i mikrobioty noworodków przedwcześnie urodzonych oraz badania biochemiczne płynu mózgowo-rdzeniowego mające na celu polepszenie możliwości diagnozowania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków.  


Prof. Iwona Maroszyńska – specjalista pediatrii i neonatologii. Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przewodnicząca oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa neonatologicznego. Kliniczne obszary zainteresowań: Niewydolność oddechowa noworodków, zaburzenia krążenia u noworodków, optymalizacja opieki nad noworodkiem z wrodzoną wada rozwojową. Zainteresowania badawcze: Monitorowanie i leczenia zaburzeń mikrokrążenia u noworodków; Profilaktyka zakażeń okołooperacyjnych u noworodków.


Dr hab. Jan Mazela, prof. UM – specjalista neonatolog i pediatra. Staże specjalizacyjne odbywał w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, potem pracował na Uniwersytecie Temple w Filadelfii oraz prowadził badania nad wziewnymi surfaktantami w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii oraz w Discovery Laboratories. W sumie przepracował w USA 11 lat. Od roku 2013 objął kierownictwo Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz rozpoczął badania nad mikrobiomem jelita noworodków i ich wpływem na dalszy rozwój dzieci. Od roku 2015 współpracuje ściśle z Instytutem Mikroekologii w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z IgE niezależną nietolerancją i zespołami dysbiozy jelitowej.


mgr Beata Pusz – fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy. Pracownik Kliniki Neonatologii UM w Poznaniu. Od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w rehabilitacji noworodków z zaburzeniami neurorozwojowymi i genetycznymi. Jej zainteresowania dotyczą wpływu zastosowanych metod fizjoterapeutycznych na rozwój psychomotoryczny dzieci urodzonych przedwcześnie.


Dr hab. Tomasz Szczapa – pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS). W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.


Dr hab. Jarosław Szydłowski – Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (Obecnie UMP). Kierownik Kliniki Otorynolaryngologii Dziecięcej UM w Poznaniu. Członek Poznan Pediatric Airway Team. Przewodniczący Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej PTORLChGiS. Członek Zarządu European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO). Doradca i konsultant z ramienia ESPO dla European Reference Networks for Rare Craniofacial Anomalies and ENT Disorders.


Lek. med. Piotr Szymański – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku 2015 ukończył rezydenturę z pediatrii w Klinice Chorób Dzieci UJCM w Krakowie, aktualnie w trakcie specjalizacji z neonatologii, zatrudniony w Oddziale Noworodkowym Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Ujastek w Krakowie. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, w szczególności diagnostyka ultrasonograficzna. Wykładowca kursów USG organizowanych w Klinice Chorób Dzieci UJCM w Krakowie i Szpitalu Ujastek w Krakowie. Członek PTU.


Prof. Robert Śmigiel – specjalista neonatologii, pediatrii i genetyki klinicznej. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Genetyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 10 lat dyżuruje jako pediatra w oddziałach noworodkowych ASzK oraz PSK1 we Wrocławiu. Profesor konsultuje noworodki i starsze dzieci z zaburzeniami rozwoju w większości oddziałów noworodkowych i pediatrycznych we Wrocławiu. Tematyka pracy badawczej Profesora jest skupiona nad zagadnieniami wad rozwojowych u dzieci, szczególnie wad przewodu pokarmowego. Autor i współautor szeregu publikacji oryginalnych, prac kazuistycznych i poglądowych w czasopismach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, jak i autorem kilku rozdziałów w podręcznikach naukowo-dydaktycznych oraz materiałów dydaktycznych w poradnikach dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.


Prof. Janusz Świetliński – specjalista w zakresie neonatologii, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii. Prowadzi aktywną działalność szkoleniową dotyczącą leczenia noworodków urodzonych przedwcześnie. Silnie związany ze skandynawskimi koncepcjami opieki nad wcześniakiem. Współtwórca, organizator szeregu jednostek leczniczych; w tym Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach, Oddziału a następnie Kliniki Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Katowicach, Ośrodka Perinatologicznego w Rudzie Śląskiej, Banku Mleka w Rudzie Śląskiej, Śląskiego Hospicjum dla Dzieci. Przez kilka lat kierował Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Koordynator programu Wentylacji Nieinwazyjnej WOŚP. Organizator szkoleń ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym cyklu seminariów IPOKRaTES oraz Interdyscyplinarnej Szkoły Zimowej – Postępy w Neonatologii. Autor licznych doniesień i publikacji naukowych.


Dr Magdalena Wąsek – Buko – lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii. Założycielka i Prezes  Stowarzyszenia Śląskie Hospicjum Perinatalne. Kierownik Hospicjum Domowego w Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Autorka wielu artykułów naukowych i publikacji z zakresu neonatologii i  opieki paliatywnej. Członek komisji i specjalista Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia.


Dr hab. Katarzyna Wróblewska-Seniuk – adiunkt w Klinice Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii. Absolwentka UM w Poznaniu, studiowała również na Universita degli Studi w Perugii (Włochy). Odbyła szereg staży naukowych, m.in. we Włoszech i Wielkiej Brytanii oraz post-doctoral fellowship w Univeristy of Texas Medical Branch w Galveston, USA. Zaangażowana w kwestię dydaktyki medycznej oraz e-learningu, uczestnik programu MNiSW – Masters of Didactics. Członek i wykładowca Excellence in Pediatrics Institute (UK). Zainteresowania naukowe to między innymi zakażenia okresu noworodkowego, zaburzenia wewnątrzmacicznego i pozamacicznego wzrastania, opieka nad noworodkami matek chorujących na cukrzycę oraz badania przesiewowe słuchu i czynniki ryzyka niedosłuchu u noworodków. Autorka wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz kilku rozdziałów w podręcznikach


Prof. Jacek Wysocki – lekarz pediatra, specjalista chorób zakaźnych. Jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W latach 2008-2016 był Rektorem tej uczelni. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, członkiem Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych powołanego przez Ministra Zdrowia oraz członkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Profesor jest autorem setek publikacji naukowych oraz wielu podręczników i książek na temat szczepień.