WYKŁADOWCY III KONFERENCJI PEDIATRYCZNO-NEONATOLOGICZNEJ PRO INFANTIS 2019


Dr hab. Michał Błaszczyński – adiunkt Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wieloletni konsultant chirurgii dziecięcej w Klinikach Neonatologicznych i Perinatologicznych GPSK w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą leczenia chirurgicznego wad wrodzonych przewodu pokarmowego, powłok ciała, wrodzonej przepukliny przeponowej, chirurgii „ostrego brzucha” okresu noworodkowego, oraz leczenia chirurgicznego wad cielesno-płciowych u dzieci.


Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka – były Kierownik Kliniki Neonatologii  i Intensywnej Terapii Noworodka  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Konsultant  Wojewódzki ds. Neonatologii dla Województwa Mazowieckiego, Vice-prezes Zarządu  Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego, Koordynator Polskiego Neonatologicznego Programu Stypendialnego Children’s Medical Care Fundation. Profesor Kornacka posiada 40- letnie doświadczenie w neonatologii i intensywnej terapii noworodka. Główne zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z noworodkiem z ekstremalnie małą masą ciała zwłaszcza  dotyczących badań ultrasonograficznych w zakresie OUN. Ostatnio główne problemy naukowe dotyczą badań nad nowymi składnikami mleka kobiecego i szczepień  noworodków  urodzonych przedwcześnie.


Prof. Beata Czeszyńska – specjalista pediatra, neonatolog, Kierownik Kliniki Neonatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Główne zainteresowania naukowe obejmują problemy noworodka urodzonego z bardzo małą masą ciała w okresie noworodkowym i dalszym rozwoju dzieci, a także wczesną diagnostykę zakażeń okołoporodowych i losy noworodków matek z cukrzycą. Dorobek naukowy obejmuje 190 publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.


Dr hab. Wojciech Feleszko – doktor habilitowany w Klinice Alergologii i Pneumonologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjalistą pediatrii, immunologii klinicznej i chorób płuc u dzieci w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest konsultantem w dziedzinie chorób płuc oraz immunologii klinicznej w Szpitalu Pediatrycznym WUM, absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Universität des Saarlandes w Niemczech. Kształcił się w zakresie niedoborów odporności (INSERM w Paryżu) oraz immunologii (doktorat w Centrum Biostruktury, WUM). Główne obszary zainteresowań naukowych dr Feleszki to rola immunomodulacyjna drobnoustrojów w chorobach alergicznych oraz czynniki środowiskowe w chorobach układu oddechowego. Jest autorem ponad 100 oryginalnych prac oryginalnych, przeglądowych, rozdziałów w podręcznikach akademickich.


Dr hab. Dariusz Gruszfeld, prof. nadzw. – Z-ca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Autor publikacji poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój. Udział w projektach UE dotyczących „programowania żywieniowego”: CHOP, EARNEST, NUTRIMENTHE, EarlyNutrition.


Prof. Ewa Helwich – Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii. Główne kierunki zainteresowań, to wczesne uszkodzenia mózgu, ich ewolucja kliniczna i wpływ na rozwój.


Dr hab. Andrea Horvath – pediatra-gastroenterolog kieruje od kilku lat zespołem żywieniowym Kliniki Pediatrii, WUM. Doświadczenie zawodowe i naukowe zdobywała na licznych kursach i szkoleniach w kraju i zagranicą. W kręgu jej zainteresowań są przede wszystkim choroby dietozależne, zaburzenia karmienia i czynnościowe bóle brzucha. Jest  aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz Przewodniczącą sekcji Alergii Pokarmowej PTGHiŻDz.


Dr hab. Teresa Jackowska, Prof. nadzw. CMKP – Kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Bielańskim. Kierownik Studium Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Autor wielu publikacji zagranicznych i krajowych. Od 2007 aktywnie pracuje w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (w latach 2007-2011 roku wiceprzewodnicząca). Od 2003 roku jest przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTP. Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii od stycznia 2015 roku.


Dr Tomasz Jarmoliński – pediatra, nefrolog dziecięcy i transplantolog. Autor kilkudziesięciu publikacji i ponad 170 doniesień zjazdowych. Wieloletni ordynator oddziałów nefrologii dziecięcej i pediatrii, aktualnie adiunkt w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UM we Wrocławiu i wykładowca Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Lubuski konsultant wojewódzki ds pediatrii i nefologii dziecięcej.Dr Radosław Jaworski
– jest adiunktem w Klinice Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Jest specjalistą kardiochirurgii dziecięcej i ekspertem kontroli zakażeń szpitalnych. Dr Jaworski jest autorem ponad 70 publikacji naukowych z zakresu chirurgii, kardiochirurgii oraz profilaktyki, diagnostyki i leczenia zakażeń.


Dr Katarzyna Jończyk-Potoczna – absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Po stażu podyplomowym rozpoczęła pracę w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera z którym jest związana do dnia dzisiejszego.  Początkowo zwiazana z Kliniką  Gastroenterologii i Chorób Metabolicznych do 1999 roku, gdzie ukończyła specjalizację I z pediatrii i obroniła doktorat. Następnie rozpoczęła pracę w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej, w 2006 uzyskała tytuł specjalisty z zakresu diagnostyki obrazowej.  Od 2012 pełni obowiązki kierownika ZRP. Główny obszar zainteresowań zawodowych to szeroko pojęta radiologia pediatryczna, wykorzystanie różnych technik obrazowania w pediatrii oraz ochrona radiologiczna w pediatrii. Mama dwójki dzieci, mąż lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc.


Prof. Agnieszka Kordek – profesor nadzwyczajny w Klinice Patologii Noworodka PUM w Szczecinie. Główne zainteresowania  naukowe związane są z tematyką zakażeń okresu noworodkowego. Autorka i współautorka licznych publikacji z tej dziedziny. Redaktor naukowy dwóch wydań podręcznika „Stany nagłe-neonatologia” oraz wspólnie z prof. Andrzejem Torbe podręcznika „Zakażenia w ciąży i okołoporodowe. Postępowanie z matką i noworodkiem”.


Dr Alicja Kornacka – specjalista neonatolog i pediatra. Pracuje w Klinice Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu. Główne zainteresowania w pracy klinicznej koncentrują się na zagadnieniach dotyczących resuscytacji noworodka, ultrasonografii ośrodkowego układu nerwowego, zakażeń wirusem RS w okresie noworodkowym.


Prof. Przemysław Mańkowski – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
„Chirurgia noworodka –  jest ukoronowaniem sztuki chirurgicznej – moje motto konferencji „ProInfantis 2019”.


Lek. Eliza Michalska – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie lekarz rezydent w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w trakcie specjalizacji z pediatrii. Główne zainteresowania naukowe dotyczą monitorowania oraz leczenia bólu noworodków poddawanych intensywnej terapii.


Prof. Barbara Królak-Olejnik – Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wielokrotny stypendysta Szpitala Uniwersyteckiego w Bergen w latach 1996-2000. Główne kierunki zainteresowań badawczych dotyczą opieki okołoporodowej i promocji karmienia naturalnego oraz oceny biochemicznych i immunologicznych parametrów infekcji wewnątrzmacicznej płodu i noworodka.Dr Piotr Kruczek – pediatria, neonatolog, zatrudniony w Klinice Chorób Dzieci UJCM w Krakowie. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, diagnostyka ultrasonograficzna, w szczególności płuc, ocena zaburzeń hemodynamicznych.  Od 27 lat nauczyciel akademicki zajmujący się szkoleniem przed i podyplomowym. Koordynator zajęć z pediatrii Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJCM w Krakowie, wielokrotnie wyróżniany przez studentów jako najlepszy wykładowca. Od wielu lat organizator i kierownik kursów ultrasonografii prowadzonych w Klinice Chorób Dzieci UJCM, wykładowca Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii (PTU), wice przewodniczący Sekcji Neonatologicznej PTU.


Prof. Andrzej Kurylak – specjalista pediatrii, oraz onkologii i hematologii dziecięcej. Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego Collegium Medicum UMK. Ordynator Oddziału Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla województwa kujawsko-pomorskiego.


Dr hab. Jan Mazela, prof. UM – specjalista neonatolog i pedatra. Pracuje w Katedrze Neonatologii UM w Poznaniu. Posiada specjalizację z pediatrii i neonatologii. Staże specjalizacyjne odbywał w Centrum Medycznym Uniwersytetu Illinois w Chicago, potem pracował na Uniwersytecie Temple w Filadelfii oraz prowadział badania nad wziewnymi surfaktantami w Centrum Medycznym Loma Linda w Kalifornii oraz w Discovery Laboratories. W sumie przepracował w USA 11 lat. Od roku 2013 objął kierownictwo Kliniki Zakażeń Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz rozpoczął badania nad mikrobiomem jelita noworodków i ich wpływem na dalszy rozwój dzieci. Od roku 2015 współpracuje ściśle z Instytutem Mikroekologii w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci z IgE niezależną nietolerancją i zespołami dysbiozy jelitowej.


dr Andrzej Pogorzelski – specjalista chorób płuc i chorób płuc dzieci, kierownik Samodzielnej Pracowni Endoskopii w Oddziale Terenowym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju oraz adiunkt w Klinice Pneumonologii i Mukowiscydozy. Absolwent Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (1989), autor i współautor 71 prac oryginalnych, h-index 14. Zainteresowania naukowe: mukowiscydoza, zespół pierwotnej dyskinezy rzęsek.


Lek. med. Katarzyna Sroczyńska – Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Lekarz rezydent w Klinice Zakażeń Noworodka, instruktor NLS. Główną pasją neonatologiczną jest ultrasonografia noworodka, a w szczególności USG płuc.Prof. dr hab. n.med. Marcin Tkaczyk
– specjalista pediatrii, nefrologii, nefrologii dziecięcej i immunologii klinicznej. Obecnie pracownik naukowy i dydaktyczny Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Aktywny członek lekarskich towarzystw naukowych. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.  Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Stypendysta Fundacji Batorego i European Society for Pediatric Nephrology. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu medycyny w czasopismach polskich i zagranicznych. Kierownik i wykonawca projektów naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Recenzent w specjalistycznych czasopismach medycznych w zakresie pediatrii i nefrologii.


Walas Wojciech, Doktor – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii i pediatrii. Związany z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w Opolu od momentu jego powstanie w 1996r., a od roku 1999 jego ordynator. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Doktorat w roku 1998 na podstawie pracy pt. „Ocena kaniulacji żył centralnych u noworodków w aspekcie skuteczności zabiegu i powikłań klinicznych”.Dr hab. Katarzyna Wróblewska-Seniuk – adiunkt w Klinice Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii. Absolwentka UM w Poznaniu, studiowała również na Universita degli Studii w Perugii, Włochy. Odbyła kliniczne staże zagraniczne w Mediolanie oraz Edynburgu, jak również staż naukowy w University of Texas w Galveston, USA. Zainteresowania naukowe dotyczą zakażeń okresu noworodkowego oraz opieki nad noworodkami matek chorujących na cukrzycę, a także problemu niedosłuchu u noworodków.